نکات حقوقی:

کالای فروخته شده در صورتی حق بازگشت دارند که صحیح و سالم بوده و حداکثر 5 روز فرصت مرجوعی دارند. تمام هزینه مربوط به کالاهای مرجوعی عودت داده خواهد شد غیر از هزینه ای مربوط به ارسال و مزد ساخت.